Monthly Archives: October 2015

ความสามัคคีกับความสามารถทางการกีฬาบาสเก็ตบอล

เมื่อกล่าวถึง “ ความสามัคคี” มักจะมองต่อไปถึงคุณค่าของความสามัคคีทำให้เกิดผลประโยชน์อะไรบ้างต่อการเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล ความสามัคคีจำเป็นมากต่อการเล่นกีฬาประเภททีม เพราะถ้านักกีฬาสามัคคีกัน หรือรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ย่อมีผลต่อความสามารถในการเล่น การประสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรวมทีมที่ช่วยในการเล่นและแข่งขันกันอย่างมี่ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของทีมได้อย่างดี

ความสามัคคีในกลุ่มเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ต่อเนื่อง หากสมาธิกลุ่มยังมีความสัมพันธ์กันความสามัคคีจะพัฒนาตามไปด้วย เมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นเวลานานจะเกิดกฎ ระเบียบและข้อตกลงภายในกลุ่มจะเพิ่มมากขึ้น การผูกพัน การมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มมากขึ้น และมีจุดมุ่งหมายของกลุ่มเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการการประสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีการจัดปรับความเข้าใจ เมื่อเดข้อขัดแย้งทางความคิดเห็นประสานความคิดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม นอกจานนี้ข้อเท็จจริงอีกประการคือ ความสามัคคีเป็นความสัมพันธ์แบบ 2 ทางทั้งการให้และการรับ เกิดการคาดหวังผลระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายกลุ่มที่ตั้งไว้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างและทำลายความเป็นทีมได้

ความสามัคคีทำให้งานลดลงเพื่อเทียบกับจำนวนผู้ปฏิบัติ แม้ว่าความสามัคคีดูเหมือนว่าจะทำให้ได้งานน้อยกว่าหรือปริมาณงานลดลง แต่ในการกีฬา ความสามัคคีกลับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเล่นและการแข่งขันประเภททีม ทั้งโค้ชและนักกีฬาต่างเห็นความสำคัญและพยายามสร้างความสามัคคีในกลุ่ม

ความสามัคคีกับการกีฬา หมายถึงมีความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมมือกันเพื่อสร้างพลังงานในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ชัยชนะ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะมีผลต่อความสามารถในการเล่นและแข่งขัน ความสำเร็จของทีม และมีผลต่อแรงจูงใจในการใช้ความพยามยามมากขึ้น ลักษณะของความสามัคคีหรือการรวมกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ

1. การรวมกลุ่มทางสังคม ( Social cohesion) สมาชิกกลุ่มรวมกันเพราะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันที่เรียกว่า ความเป็นทีมเดียวกันหรือทีมสปิริต (Team spirit) เกิดความรู้สึกเอื้ออาทร ค วามห่วงใย ค วามชอบระหว่างบุคคลที่ทำให้การเล่นกีฬาสนุกสนานมากขึ้น

2. การรวมกลุ่มด้วยงาน ( Task cohesion) สมาชิกกลุ่มรวมกันเพราะต้องการให้ทีมหรือกลุ่มประสบผลสำเร็จในงาน หรือบรรลุตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าการประสานสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมหรือการมีทีมเวอร์ค (Teamwork) หรือการประสานกันอย่างดีระหว่างเพื่อนร่วมทีม หากในภาษากีฬา คือ “ เล่นเข้าขา” กันอย่างดี